Lippukunnalla on vuonna 2020 kolme painopistettä. Painopisteet pyritään huomioimaan jokaisessa tapahtumassa ja muussa toiminnassa läpi vuoden.

 Vuoden 2020 toiminnan painopisteet ovat:

  • Ulos koloilta

Ulos Koloilta on Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus vuodelle 2019, jota myös lippukunta aikoo toteuttaa. Lippukunnan kaikesta toiminnasta tullaan toteuttamaan kolmannes kolon ulkopuolella. Erityisesti viikottaista kasvatustoimintaa pyritään järjestämään oman kokoontumistilan ulkopuolella toiminnan monipuolistamiseksi. Lippukunta myös tukee aiempia vuosia enemmän 7-15 vuotiaiden viikkotoimintaa rahallisesti, kannustaen näin tekemään kokouksen aikana päiväretkiä lähellä sijaitseviin luonto- ja kulttuurikohteisiin. Painopisteen tukena käytetään myös SP:n ja WWF:n yhteistyössä tuottamaa ohjelmamateriaalia liittyen luonnon monimuotoisuuteen.

  • Haaveiden lippukunta -työkalu ja johtokolmikon pestit

Lippukunnassa otetaan käyttöön kokonaisuudessaan johtokolmikko-pestit vuoden 2019 alussa, mikä mahdollistaa entistä laadukkaamman ihmisten ja toiminnan johtamisen lippukunnassa. Pestijärjestelmän uudistaminen, sekä pitkän tähtäimen suunnittelun käynnistäminen vuonna 2019 Pääkaupunkiseudun Partiolaisten lanseeraaman Haaveiden lippukunta -työkalun avulla, tulee olemaan näkyvä osa yli 15 vuotiaiden partiotoiminnassa. Pitkän tähtäimen strategiaa tullaan kehittämään yhdessä osana johtajiston tapaamisia.

  • Kaverit Kans

Kaverit Kans on lippukunnan kolmas painopiste, jota toteutetaan koko lippukunnan tapahtumissa sekä soveltuvin osin viikkotoiminnassa. Painopisteellä tuetaan sosiaalisten taitojen harjoittelemista ja kehittämistä. Näitä taitoja harjoitellaan erilaisten aktiviteettien avulla, joissa lapsi oppii tuntemaan paremmin itsensä sekä toimimaan osana omaa ryhmäänsä.

Uusia yli 15-vuotiaita jäseniä varten kehitetään Jänökummijärjestelmää, jonka tarkoitus on auttaa uutta jäsentä integroitumaan jäsenistöön sekä tutustuttaa hänet lippukunnan muihin jäseniin ja tapoihin. Jänökummijärjestelmän tukena toimii Jänöpassi, jonka avulla lippukuntaan mukaan pääseminen on jaettu selkeisiin vaiheisiin.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma löytyy täältä.

Sulje valikko