Lippukunnalla on vuonna 2020 kolme painopistettä. Painopisteet pyritään huomioimaan jokaisessa tapahtumassa ja muussa toiminnassa läpi vuoden.

 Vuoden 2020 toiminnan painopisteet ovat:

 • Johtajuus jokaiselle
  – Lippukunnan viikkotoiminnassa keskitytään vuonna 2020 erityisesti
  vertaisjohtajuuteen. Jokaisessa ikäluokassa kohderyhmän jäsenet pääsevät
  huolehtimaan erilaisista omalle ikäkaudelle sopivan laajuisista vastuutehtävistä
  pienryhmissä. Samoajat, vaeltajat ja aikuiset laativat itselleen omat henkilökohtaiset johtamiseen liittyen oppimistavoitteet, joita pääsevät kehittämään. Tämän
  painopisteen avulla erityisesti partiomenetelmän osa-alue, vartiojärjestelmä näkyy
  entistä vahvemmin lippukunnan toiminnassa.

 • Siirtymät supereiksi
  – Ikäkaudesta toiseen vaihtaminen on joka kerta merkittävä muutos yksittäisen
  partiolaisen partiouralla. Kansallisella tasolla on myös tutkittu, että lopettaminen
  osuu nimenomaan ikäkausien vaihtamisiin. Lippukunnan omissa tilastoissa erityisesti
  tarpoja-samojasiirtymän yhteydessä lopettavat näkyvät piikkinä tilastoissa. Vuoden
  2020 aikana siirtymistä pyritään tekemään selkeitä ja samalla elämyksellisiä ja
  siirtymät näkyvät sekä viikkokokouksissa että retkillä. Siirtymän lähestyessä ja sen
  aikana koteihin viestitään sekä itse siirtymästä että seuraavan ikäkauden asioista ja
  näin pyritään vähentämään lopettavien määrää. Ongelmallisimpaa tarpoja-samoaja
  -siirtymää kehitetään myös panostamalla toimivaan ja vetovoimaiseen
  samoajaohjelmaan.

 • Vapaaehtoisesti mukana
  – Kolmantena lippukunnan painopisteenä on kehittää vapaaehtoisten tukemista.
  Esimerkiksi partiolaisten vanhempien pyytäminen apuun erilaisiin tapahtumiin ja
  kokouksiin voi keventää vakituisesti pestissä toimivien taakkaa. Lippukunta kehittää
  tapoja pyytää ja kohdentaa tällaista apua järjestelmällisesti. Viikkotoiminnan johtajien
  jaksamista tuetaan kehittämällä retkikummi- ja luotsitoimintaa entisestään.
  Retkikummit ovat kokeneempia partiolaisia, jotka sitoutuvat osallistumaan nuorten
  johtajien kanssa ryhmien omille retkille.
  – Pääkaupunkiseudun partiolaiset ottivat käyttöön vuonna 2019 Helppo tulla
  -tunnuksen, jonka tarkoituksena on tukea erilaisten lasten, nuorten ja aikuisten
  mahdollisuuksia osallistua partiotoimintaan. Vuoden 2020 aikana johtajiston kesken
  kouluttaudutaan huomaamaan, miten kohdataan erityistä tukea kaipaavat jäsenet.
  Tavoitteena on johtajiston kesken käsitellä ja oppia uutta viidestä helppo tulla
  -tunnuksen osa-alueesta: aistit, lääkkeet, liikkuminen, yhdenvertaisuus ja
  mielenterveys.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma löytyy täältä.